مقالات ترجمه شده ارزان کامپیوتر

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی کامپیوتر
ترجمه مقاله یک طرح حفاظت از امنیت محتوا در حوزه فشرده شده JPEG - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک طرح حفاظت از امنیت محتوا در حوزه فشرده شده JPEG - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طراحی و پیاده سازی Radix 8 Multiplier پر سرعت همراه با کمپرسورهای 8.2

ترجمه مقاله طراحی و پیاده سازی Radix 8 Multiplier پر سرعت همراه با کمپرسورهای 8.2

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله افزایش یادگیری عمیق در کشف دارو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش یادگیری عمیق در کشف دارو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله متعادلسازی بار دینامیک با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

ترجمه مقاله متعادلسازی بار دینامیک با استفاده از شبکه های مبتنی بر نرم افزار

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله طراحی پایگاه داده توزیع شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی پایگاه داده توزیع شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله توسعه شبکه های عصبی برای کاهش نویز

ترجمه مقاله توسعه شبکه های عصبی برای کاهش نویز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یادگیری تقویتی عمیق برای تولید دیالوگ

ترجمه مقاله یادگیری تقویتی عمیق برای تولید دیالوگ

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله فراخوانی هیجان در الگوریتم Salt & Pepper

ترجمه مقاله فراخوانی هیجان در الگوریتم Salt & Pepper

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14