مقالات ترجمه شده ارزان جغرافیا

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته جغرافیا
ترجمه مقاله اسکن لیزر هوایی با چند طول موج برای جستجوی آثار باستانی

ترجمه مقاله اسکن لیزر هوایی با چند طول موج برای جستجوی آثار باستانی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تغییر کاربری زمین های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر کاربری زمین های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ارزیابی کارایی روش های درخت تصمیم برای رده بندی پوشش زمین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی کارایی روش های درخت تصمیم برای رده بندی پوشش زمین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله شیوه های موجی و گاوسی برای تخمین تغییرات آب زیرزمینی با داده های GRACE

ترجمه مقاله شیوه های موجی و گاوسی برای تخمین تغییرات آب زیرزمینی با داده های GRACE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله چارچوب نظری برای آموزش کاربردی اقلیم

ترجمه مقاله چارچوب نظری برای آموزش کاربردی اقلیم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل ساختار زمین و الگوی مکانی آن در چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل ساختار زمین و الگوی مکانی آن در چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون - استرالر مبتنی بر GIUH - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون - استرالر مبتنی بر GIUH - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 52
ترجمه مقاله انواع جریان های برگشتی ساحلی، جریان ها و مخاطرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انواع جریان های برگشتی ساحلی، جریان ها و مخاطرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلودگی هوای محلی و تغییر آب و هوایی جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله نظرات در مورد توسعه سناریوی تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظرات در مورد توسعه سناریوی تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله بارورسازی ابرها

ترجمه مقاله بارورسازی ابرها

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11