ترجمه مقاله اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون - استرالر مبتنی بر GIUH - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون - استرالر مبتنی بر GIUH - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر منبع DEM بر نسبت رتبه بندی هورتون - استرالر مبتنی بر GIUH برای آبخیزها در دو حوضه رودخانه هندوستان
عنوان انگلیسی
Effect of DEM source on equivalent Horton–Strahler ratio based GIUH for catchments in two Indian river basins
صفحات مقاله فارسی
52
صفحات مقاله انگلیسی
27
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1186
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژئومورفولوژی و هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
مجله
مجله هیدرولوژی - Journal of Hydrology
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، موسسه هندی علوم، هند
کلمات کلیدی
شبکه جویباری، نسبت هورتون – استالر، خود شباهتی، واحد موضعی و آنی ریخت شناختی، آب نگار، حوضه آبگیر رودخانه هندوستان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.06.049
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- تاریخچه قانون هوترون – استراهلر
3- ویژگی های مقیاس سازی قانون های هورتون 0 استراهالر
4-ویژگی های خود شباهتی شبکه آبراهه
5- نسبت های معادل هوتون – استراهلر
6- مطالعه موردی
1-6 توصیفی از آبیگرهای بررسی شده و داده ها
2-6 محاسبه نسبت هورتون – استرالهر
3-6 مشتق گیری GIUH
4-6 محاسبه نسبت های معادل هوتون – استرالهر
5-6 مقایسه توصیف کننده های ریخت شناسی شبکه های استخراج شده و حقیقی آبراهه
6-6 اثر عدم اطمینان منبع DEM بر GIUH معادل
7- خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

Horton–Strahler (H–S) concept has been extensively used for quantification of characteristics of a stream network since several decades. The quantified values are often sensitive to threshold area specified for initiation of streams to demarcate the network, and to the position of outlet of a catchment. This implies that inferences drawn based on derived characteristics for a stream network are likely to be inconsistent, which is undesirable. To address this, a strategy based on self-similarity properties of channel network was proposed recently by Moussa (2009), which involves estimation of equivalent H–S ratios using catchment shape descriptors that are independent of threshold area. This study investigates effectiveness of the strategy on 42 catchments of various sizes in two Indian river basins (Cauvery and Mahanadi). Effect of digital elevation model (DEM) source on estimates of equivalent H–S ratios and characteristics of Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH) derived based on the same are examined by considering SRTM and ASTER DEMs. Results indicate that self-similarity assumptions are valid for the Indian catchments. Comparison of equivalent GIUH derived for each of the catchments based on real channel network with that derived using different DEM sources indicated differences that could be attributed to DEM-based uncertainty associated with estimates of: (i) equivalent H–S ratios that are functions of the self-similarity properties of channel network, and (ii) equivalent length of highest order stream that depends on self-similarity properties and configuration/characteristics of stream network. This uncertainty cannot be ignored in hydrological studies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نظریه و مفهوم هوتون – استرالر (H-S) چندین دهه برای تعیین ویژگی ها ی شبکه جویباری استفاده شده است. مقدار تعیین شده معمولاٌ نسبت به ناحیه آستانه ای مشخص شده برای آغاز تعیین حدود شبکه جویباری و نسبت به موضع خروجی آبگیر حساس هستند. این حاکی از نتایج ناهمسازی و عدم ثابت مشخصات شبکه جویباری است که نیز منجر به نتیجه گیری های نامطلوبی می شود. استراژی خواص خود شباهتی شبکه آبراهه به منظور بررسی این مهم به وسیله موسا (2009) طراحی شد که شامل برآورد نسبت های معادل H-S توسط توصیف کننده های شکل آبگیر مستقل از حوزه آستانه است. این تحقیق اثربخشی استراتژی را بر 42 آبیگر مختلف اندازه در دو حوضه آبیگر هندوستان بررسی می کند (CauveryوMahanadi (کوواری و ماهاندی). اثر منبع مدل دیجیتالی ارتفاع (DEM) بر تخمین نسبت های معادل H-S و مشخصات آب نگار واحد آنی و موضعی ریخت شناختی (GIUH) استنتاج شده از تشابهات با بررسی SRTM، ASTER DEM ها بررسی شدند. نتایج این بررسی اعتبار و درستی فرضیه های خود شباهت های را برای آّبیگرهای هندوستان نشان می دهند. مقایسه GIUH بدست آمده در مورد هر یک از آّبگیرها مبتنی بر شبکه حقیقی آّبراهه با GIUCH بدست آمده از منابع مختلف DEM تفاوت های را نشان می دهند که می توانند به عدم اطمینان DEM از برآوردهای زیر نسبت داده شود (1) نسبت های معادل H-D که تابعی از ویژگی های خود شباهتی شبکه آبراهه است و (2) طول معادل بالاترین مرتبه جویبار که وابسته به ویژگی های خود شباهتی و مشخصات /پیکربندی شبکه جویبار است. این عدم اطمینان نمی تواند در تحقیقات هیدرولوژیکی نادیده گرفته شود.

بدون دیدگاه