مقالات ترجمه شده رشته مهندسی سیستم های سلامت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی سیستم های سلامت
ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ارزیابی ارگونومیکی ساخت داربست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی ارگونومیکی ساخت داربست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله حفظ و بهبود ایمنی و سلامت در کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفظ و بهبود ایمنی و سلامت در کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ریسک حریق در ساختمان های مرتفع بر اساس رفتار انسانی در حریق ها

ترجمه مقاله ریسک حریق در ساختمان های مرتفع بر اساس رفتار انسانی در حریق ها

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 54
ترجمه مقاله سیستم مانیتورینگ سلامت برای WSN جهت عیب شناسی پل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم مانیتورینگ سلامت برای WSN جهت عیب شناسی پل - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15