مقالات ترجمه شده رشته فارماکولوژی یا داروشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فارماکولوژی یا داروشناسی
ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

ترجمه مقاله کلیندامایسین در مقابل تری متو پریم - نشریه NEJM

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تحقیقات مربوط به واکسن HIV

ترجمه مقاله تحقیقات مربوط به واکسن HIV

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مروری بر تنوع کانال های -Cl - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر تنوع کانال های -Cl - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31