مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری مواد غذایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته زیست فناوری مواد غذایی
ترجمه مقاله تست های رهاسازی استرس و بازیابی خزش روی دانه های گندم در مقابل خمیر آن

ترجمه مقاله تست های رهاسازی استرس و بازیابی خزش روی دانه های گندم در مقابل خمیر آن

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی

ترجمه مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر غلظت pH و پروتئین بر خواص رئولوژیکی پاشیدگی های پروتئین آب پنیر

ترجمه مقاله تاثیر غلظت pH و پروتئین بر خواص رئولوژیکی پاشیدگی های پروتئین آب پنیر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله بررسی DNA باقی مانده در شکر چغندر قند (Beta vulgaris L.) - نشریه J-Stage

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی در مورد پکتین ها

ترجمه مقاله بررسی در مورد پکتین ها

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12