تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر تامین آهن و نیتروژن بر رشد، وضعیت تغذیه ای و فعالیت کاهنده آهن در اسفناج – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثر تامین آهن و نیتروژن بر رشد، وضعیت تغذیه ای و فعالیت کاهنده آهن در اسفناج در کشت محلول های تغذیه ای
عنوان انگلیسی: Effect of iron supply and nitrogen form on growth, nutritional status and ferric reducing activity of spinach in nutrient solution culture
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2006 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 2.189 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 92 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 0.823 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0304-4238
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : 10196
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.44Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: صنایع غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی
مجله: Scientia Horticulturae
دانشگاه: آزمایشگاه بیماریهای غیر انگلی، موسسه فیتوپاتولوژیک بنکی، یونان
کلمات کلیدی: كمبود Fe، کلروز ناشی از آهک، فرم N، تعاملات عناصر مغذی، اسفناج
کلمات کلیدی انگلیسی: Fe-deficiency - Lime-induced chlorosis - N form - Nutrient elements interactions - Spinach
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2006.06.010
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

کشت گیاه

کلروز

فعالیت ردوکتاز کلات آهن ریشه

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

امتیاز کلروز

رشد گیاه

فعالیت کاهشی کلات آهن ریشه

غلظت عناصر

نیتروژن - فسفر - پتاسیم - کلسیم - منیزیم

آهن، منگنز، روی، مس

همبستگی

بحث

نتیجه گیری

منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study was carried out in order to give some information that could improve spinach nutritional status and productivity. In this paper, the effect of two N forms (N was added either as 100% nitrate or as 80% nitrate and 20% ammonium) and three Fe levels (0 μM Fe; 20 μM FeEDDHA; 3 μM FeEDDHA + 10 mM NaHCO3) on the growth, chlorosis symptoms and shoot nutrient element accumulation was studied in spinach plants (var. Viroflay), grown in hydroponics; six treatments and three harvests (at about 20 days interval each, until plants reached their commercial size) were applied in total. The results indicated that under conditions of Fe sufficiency (20 μM Fe), mixed N nutrition induced higher production of dry matter as well as improved Fe, Mn and Zn plant nutritional status. In plants grown under Fe deprivation (0 μM Fe), shoot Fe concentration was not significantly affected by the N form until the end of the experiment despite mixed N nutrition induced higher dry matter production up to harvest 2; plants grown under Fe deprivation and with mixed N nutrition presented also higher shoot Mn and Zn concentration. Under conditions of high concentration of bicarbonates and low level of Fe (3 μM Fe + 10 mM NaHCO3), the N form had not a significant influence on total dry matter production whereas shoot Fe and Mn accumulation in 100% NO3-fed plants was found to be significantly reduced compared to mixed N nutrition; regardless of the N form, those plants presented the least dry matter production, highest intensity of leaf chlorosis as well as highest root ferric reducing activity compared to plants grown under Fe deprivation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه به منظور ارائه برخی از اطلاعات برای بهبود وضعیت تغذیه ای و بهره وری اسفناج انجام شد. در این مقاله اثر دو فرم N (N یا به صورت 100 درصد نیترات یا به صورت 80 درصد نیترات و 20 درصد آمونیوم اضافه شد) و سه سطح Fe (0 میلی مول Fe؛ 20 میلی مول FeEDDHA؛ 3 میلی مول FeEDDHA+ 10 میلی مول NaHCO3) بر رشد، نشانه های کلروز و تجمع عناصر غذایی بخش هوایی اسفناج (واریته Viroflay) رشدکرده در شرایط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. شش تيمار و سه برداشت (ه فاصله زمانی حدود 20 روز بوده و تا زماني که گياهان به اندازه تجاري خود برسند ادامه داشت) در کل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صورت وجود مقدار کافی Fe (20 میلی مول Fe)، تغذیه N مخلوط باعث افزایش تولید ماده خشک و همچنین بهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان از نظر Fe، Mn و Zn شد. در گیاهان رشد کرده در شرایط محرومیت Fe (صفر میلی مول Fe)، غلظت Fe در اندام هوایی به طور معنی داری تحت تاثیر فرم N تا پایان آزمایش نبود، اگرچه تغذیه ی مخلوط N باعث افزایش تولید وزن خشک تا برداشت دوم شد. در گیاهان رشد کرده در شرایط محرومیت Fe و با تغذیه ی N مخلوط، افزایش غلظت Mn و Zn در بخش هوایی گیاه مشاهده شد. در غلظت بالای بی کربنات ها و سطح پایین Fe (3 میلی مول Fe + 10 میلی مول NaHCO3)، فرم N تاثیر معنی-داری بر تولید کل ماده خشک نداشت، در حالی که تجمع Fe و Mn در اندام هوایی در 100٪ از گیاهان تغذیه-شده با NO3-، در مقایسه با تغذیه مخلوط N، به طور معنی داری کاهش یافت. صرف نظر از فرم N، در این گیاهان کمترین تولید ماده خشک، بیشترین شدت کلروز برگ و همچنین بیشترین فعالیت کاهشی آهن ریشه در مقایسه با گیاهان رشد کرده تحت محرومیت آهن مشاهده شد.