دانلود مقالات ترجمه شده مجله NATURE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله NATURE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله الگوریتم پلیسیتمی حقیقی 2018 - نشریه NATURE

ترجمه مقاله الگوریتم پلیسیتمی حقیقی 2018 - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پلیمریزاسیون های حلقه باز شیمی گزین به صورت آلی کاتالیز شده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله پلیمریزاسیون های حلقه باز شیمی گزین به صورت آلی کاتالیز شده - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مسیرهای محلی و سراسری در مسیریابی مورچه ها در صحرا - نشریه NATURE

ترجمه مقاله مسیرهای محلی و سراسری در مسیریابی مورچه ها در صحرا - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ژنتیک بیماری شریان کرونری - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ژنتیک بیماری شریان کرونری - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله انتقال DNA از طریق نانو حفره هیدروفیلیک در نیترید بور شش ضلعی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی تاردا (SEDL، MIM#313400) - نشریه NATURE

ترجمه مقاله اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی تاردا (SEDL، MIM#313400) - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بهینگی، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تخریب mRNA - نشریه NATURE

ترجمه مقاله بهینگی، تمایل و استفاده از کدون در ترجمه و تخریب mRNA - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تعارض رونویسی-تکثیر - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تعارض رونویسی-تکثیر - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

ترجمه مقاله ارزیابی سطح آنتی بادی در مقابل Fusobacterium nucleatum - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله یک دستگاه ریزسیال شناسی برای تسریع در شکار فیزیکی بدون برچسب - نشریه NATURE

ترجمه مقاله یک دستگاه ریزسیال شناسی برای تسریع در شکار فیزیکی بدون برچسب - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

ترجمه مقاله هدف قرار دادن فعالیت های مختلف انکوژن و کنترل سرطان پروستات - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مشخصه سلول های بنیادی پرتوان - نشریه NATURE

ترجمه مقاله مشخصه سلول های بنیادی پرتوان - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 70
ترجمه مقاله دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

ترجمه مقاله دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7