مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی صنایع

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی صنایع
ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت قوانین کسب و کار در مراقبت از سلامت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بین توسعه محصول نوآورانه با آگاهی مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ارتباط بین توسعه محصول نوآورانه با آگاهی مشتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ارتباطات غیردقیق زمانی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباطات غیردقیق زمانی و سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تشکیل تیم های کارگر مؤثر برای تولید سلولی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تشکیل تیم های کارگر مؤثر برای تولید سلولی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله بررسی کاربردهای تحلیل پوششی داده ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی کاربردهای تحلیل پوششی داده ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی تنگناها - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک روش جدید برای آشکارسازی تنگناها - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رفتار مصرف کنندگان در مورد پیشگیری از اتلاف مواد غذایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار مصرف کنندگان در مورد پیشگیری از اتلاف مواد غذایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10