مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی
ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله افزایش نشت به وسیله‌ گسترش تجزیه پذیری شکستگی زیر سد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش نشت به وسیله‌ گسترش تجزیه پذیری شکستگی زیر سد - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله جریان تراوش آب در بتن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان تراوش آب در بتن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر محرک نفوذ بر تغییر شکل سدهای سان فرناندو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله پایداری سه بعدی سدهای وزنی روی فونداسیون های سنگ شیب دار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری سه بعدی سدهای وزنی روی فونداسیون های سنگ شیب دار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله سد زیر سطحی

دانلود ترجمه مقاله سد زیر سطحی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله عرض ترک در صفحات بتنی ضخیم دریایی - مجله IOP

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 23