تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل عددی رفتار دیواره های خاکی تثبیت شده مکانیکی با انواع نوارها – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تحلیل عددی رفتار دیواره های خاکی تثبیت شده مکانیکی با انواع نوارهای مختلف
عنوان انگلیسی: Numerical analysis of the behaviour of mechanically stabilized earth walls reinforced with different types of strips
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 34
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4818 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.63Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: آب و سازه هیدرولیکی، خاک و پی (ژئوتکنیک) و سازه
مجله: ژئوتکستایل و ژئوممبران
دانشگاه: آزمایشگاه عمران و مهندسی محیط زیست، فرانسه
کلمات کلیدی: مدل سازی عددی ، روش خاکی تثبیت شده مکانیکی (MSE)، سازه ها، تغییر شکل پذیری و پایداری، ژئوسینتیک و تقویت کننده های فلزی، پارامترهای تجربی، مدل های تشکیل دهنده خاک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مدل سازی دو بعدی

2-1- ارائه مدل عددی

2-2- پارامترهای ژئومکانیکی در شرایط مرجع

2-2-1- خاکها

2-2-2- پنلهای بتنی

2-2-3- تعامل بین پنلهای بتنی و خاک

2-2-4- تقویت کننده ها

2-2-5- پارامترهای سطح مشترک خاک / تقویت کننده

2-3- مقایسه معیارها

2-4- نتایج (شرایط مرجع)

3. مطالعه پارامتری

3-1- تاثیر پارامترهای خاک

3-2- تاثیر پارامترهای نوار

3-2-1- نوع نوار

3-2-2- مدول الاستیسیته تقویت کننده

1.3.3مدل Duncan و Chang Hyperbolic

3-3-2- مدل CJS2

3-3-3- مقایسه بین مدل های ترکیب شده مختلف

3-3-3-1- شرایط استاندارد تسمه های مصنوعی

3-3-3-2- شرایط تسمه های مصنوعی و تسمه های فلزی

3-4- تاثیر پارامترهای سطح مشترک خاک / تقویت کننده

3-5- تاثیر تراکم خاک

3-6- تاثیر ارتفاع دیوار

3-7- پارامترهای موثر

4. نتیجه گیری

پیوست شماره 1

نمونه متن انگلیسی

abstract

A mechanically stabilized earth (MSE) wall behaves as a flexible coherent block able to sustain significant loading and deformation due to the interaction between the backfill material and the reinforcement elements. The internal behaviour of a reinforced soil mass depends on a number of factors, including the soil, the reinforcement and the soil/structure interaction and represents a complex interaction sol/ structure problem. The use of parameters determined from experimental studies should allow more accurate modelling of the behaviour of the MSE structures. In this article, a reference MSE wall is modelled from two points of view: serviceability limit state “SLS” and ultimate limit state “ULS”. The construction of the wall is simulated in several stages and the soil/ interface parameters are back analysed from pullout tests. An extensive parametric study is set up and permits to highlight the influence of the soil, the reinforcement and the soil/structure parameters. The behaviour of MSE walls with several geosynthetic straps is compared with the metallic one. Several constitutive models with an increasing complexity have been used and compared. The results obtained from stress-deformation analyses are presented and compared. The use of geosynthetic straps induces more deformation of the wall but a higher safety factor. To design theses walls the important parameters are: the soil friction, the cohesion, the interface shear stiffness and the strip elastic modulus. It is shown that for wall construction that involves static loading conditions, the modified DuncaneChang model is a good compromise but induces slightly lower strip tensile forces due to the fact that it do not take into account of dilatancy before failure.

نمونه متن ترجمه

چکیده

روش های خاکی تثبیت شده مکانیکی MSE))رفتارهای دیواره به عنوان یک بلوک منسجم انعطاف پذیر قادر به تحمل قابل توجهی از بارگذاری ها و تغییر شکل به دلیل تعامل بین مواد خاکریزی و عناصر تقویتی است. رفتار درونی یک توده خاک تقویت شده وابسته به تعدادی عوامل از قبیل خاک، تقویت کننده و تعامل ساختاری خاک و نشان دهنده یک مجموعه اثر متقابل خاک با ساختار پیچیده آن است. استفاده از پارامترهای تعیین شده در مطالعات تجربی باید مدل سازی دقیق تری از رفتار سازه های MSE را اجازه دهد. در این مقاله، یک دیوار مرجع MSE مدل سازی شده در دو نقطه: حالت حدی سرویس SLS و حالت حد نهایی ULS نمایش داده شد. ساخت دیوار در چندین مرحله شبیه سازی شد و خاک / پارامترهای اندرکنش توسط آزمایشات پایلوت آنالیز برگشتی هستند. یک مطالعه پارامتری گسترده راه اندازی شد و موجب نفوذ پذیری برجسته در خاک، تقویت کننده پارامترهای خاک/ ساختار شد. رفتار دیواره های MSE با چندین تسمه ژئوسنیتیکی با فلزی آن مقایسه شد. چندین مدل ساختاری با افزایش پیچیدگی استفاده و مقایسه شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل تنش – تغییر شکل پذیری ارائه و مقایسه شد. استفاده از تسمه ژئوسینتیکی بیشترین تغییر شکل پذیری را در دیوار باضریب ایمنی بالاتر تحریک می کند. برای طراحی این دیوارها پارامتر های مهم هستند: اصطکاک خاک، چسبندگی، سطح مشترک استحکام برشی و مدول الاستیستیه تسمه. این نشان می دهد ساخت و ساز دیواره که شامل : شرایط بارگذاری استاتیکی، مدل تصحیح شده Duncane- Chang توافق خوبی دارد.