مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آب و سازه های هیدرولیکی
ترجمه مقاله مطالعه تجربی جریان شستشوی رسوب در روزنه های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی جریان شستشوی رسوب در روزنه های بزرگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا

ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تحلیل شکست های سد خاکی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تحلیل شکست های سد خاکی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل مرزی تطبیقی تاسیسات دریایی انعطاف پذیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله افزایش ظرفیت سرریز با استفاده از سرریز لابیرنت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزایش ظرفیت سرریز با استفاده از سرریز لابیرنت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی با رویه بتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی با رویه بتنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اصلاح دوغاب برای آب بندی سدهای خاکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح دوغاب برای آب بندی سدهای خاکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تحلیل نشست سد خاکی Mornos یونان

ترجمه مقاله تحلیل نشست سد خاکی Mornos یونان

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رفتار سد سنگریزه‌ ای رویه بتنی Nam Ngum 2 حین ساخت و اولین آبگیری

ترجمه مقاله رفتار سد سنگریزه‌ ای رویه بتنی Nam Ngum 2 حین ساخت و اولین آبگیری

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17