تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 15,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12