تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12