تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 46
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17