تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته  روانشناسی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 49
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8