تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته  روانشناسی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 63
صفحات فارسی : 55
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26