تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

مبلغ: 9,800 تومان
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 33 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 11,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11