تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد مالی

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7