دانلود رایگان مقالات انگلیسی حسابداری

دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله تاثیرات توسعه مشارکتی سیستم اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیرات توسعه مشارکتی سیستم اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18