تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقاله خلاصه شده

مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 6 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5 صفحه (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 7 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 9 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5 (خلاصه شده)
مبلغ: 17,000 تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11 (خلاصه شده)