دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

ترجمه مقاله تحقیقی درباره میان افزار برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحقیقی درباره میان افزار برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 64
ترجمه مقاله ژنراتور باد هوشمند جهت مطالعه جریان قدرت در PSSRE - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ژنراتور باد هوشمند جهت مطالعه جریان قدرت در PSSRE - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ارزیابی شبکه عصبی ماکزیمم انرژی خورشیدی ریز شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ارزیابی شبکه عصبی ماکزیمم انرژی خورشیدی ریز شبکه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مروری بر شبکه ‌های ناحیه‌ بدن - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 54
ترجمه مقاله حل مشکل مسیریابی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

ترجمه مقاله حل مشکل مسیریابی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله حداکثر تاثیر بر شبکه چند فازی چند لایه ای

ترجمه مقاله حداکثر تاثیر بر شبکه چند فازی چند لایه ای

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله باز شناسی اساسی و پایه‌ ای ناحیه صدادار، غیر صدادار و سکوت یک گفتار

ترجمه مقاله باز شناسی اساسی و پایه‌ ای ناحیه صدادار، غیر صدادار و سکوت یک گفتار

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ویژگی ‌های مقاوم تسریع ‌شده (SURF) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی ‌های مقاوم تسریع ‌شده (SURF) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله دسته بندی با سطح اطلاعات پارتیشن جانبی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دسته بندی با سطح اطلاعات پارتیشن جانبی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله طراحی فیزیکی-سایبر مانیتورینگ سلامت ساختمانی توزیع شده با WSN - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی فیزیکی-سایبر مانیتورینگ سلامت ساختمانی توزیع شده با WSN - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله توسعه مانیتورینگ توزیع شده سلامت بردگاه و سیستم ارزیاب - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توسعه مانیتورینگ توزیع شده سلامت بردگاه و سیستم ارزیاب - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله رویکرد ترکیبی با خوشه‌بندی فازی و روش تعیین سطح تناسب تصویر داخلی

ترجمه مقاله رویکرد ترکیبی با خوشه‌بندی فازی و روش تعیین سطح تناسب تصویر داخلی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سیستم مانیتورینگ سلامت برای WSN جهت عیب شناسی پل - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سیستم مانیتورینگ سلامت برای WSN جهت عیب شناسی پل - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کنفرانس‌های سی‌سال هوش مصنوعی در پزشکی (AIME) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنفرانس‌های سی‌سال هوش مصنوعی در پزشکی (AIME) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32