مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی
ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کلسیم و روش برداشت بر فیزیولوژی گوجه فرنگی پس از برداشت

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7