مقالات ترجمه شده رشته مهندسی اپتیک و لیزر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی اپتیک و لیزر
ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقش اکسیژن و آب در تخریب فسفر سیاه

ترجمه مقاله نقش اکسیژن و آب در تخریب فسفر سیاه

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی بر انسان - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله پایگاه‌ های جدید موجک چندتفکیکی برای هولوگرافی دیجیتال - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله اندازه‌گیری تغییر داپلر نوری با استفاده از یک آینه‌ دوار

ترجمه مقاله اندازه‌گیری تغییر داپلر نوری با استفاده از یک آینه‌ دوار

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله پاسخ‌ دهی نوری مادون قرمز نانو نوارهای گرافینی فلزی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11