مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بحران
ترجمه مقاله کووید 19 و بحران مدیریت کسب و کار: یک مطالعه تجربی در SMEها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله کووید 19 و بحران مدیریت کسب و کار: یک مطالعه تجربی در SMEها - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله نقش مقاومت ساختمان در برابر سیل در سلسله مراتب مدیریت ریسک سیل

ترجمه مقاله نقش مقاومت ساختمان در برابر سیل در سلسله مراتب مدیریت ریسک سیل

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ظهور تولید افزایشی در مقیاس جهانی در طول بحران ۲۰۱۹-nCoV - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله توسعه مهارت های مدیریت منابع بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه مهارت های مدیریت منابع بحران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی در طول بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکرد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی در طول بحران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله خصوصیات شبکه های اجتماعی آنلاین پس از یک فاجعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خصوصیات شبکه های اجتماعی آنلاین پس از یک فاجعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تصمیم گیری بحران: همپوشانی بین راهبردهای شهودی و تحلیلی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تصمیم گیری بحران: همپوشانی بین راهبردهای شهودی و تحلیلی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت بحران در ادارات دولتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران در ادارات دولتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مهارت های مورد نیاز رهبری برای مذاکره در زمان بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مهارت های مورد نیاز رهبری برای مذاکره در زمان بحران - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سبک رهبری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سبک رهبری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت فوریت ها و سوانح - SciencePG

ترجمه مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت فوریت ها و سوانح - SciencePG

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ویژگی های مدیریت ریسک زلزله در اسلوونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های مدیریت ریسک زلزله در اسلوونی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نقشه برداری یا نگاشت منابع در طی یک فاجعه طبیعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه برداری یا نگاشت منابع در طی یک فاجعه طبیعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25