مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوشیمی
ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنبه های مولکولی دیابت: رسیستین، microRNA و اگزوزوم - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فعالیت چندوجهی لیستریولایزین O در لیستریا مونوسیتوژنز - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدل سازی ANFIS برای تشخیص باکتری بر سنسور زیستی GNR - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک استروئیدهای گیاهی به عنوان مواد ضد التهاب

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی اتمی در توالی یابی DNA با جریان الکتریکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بیومارکرهای پروتئومیک نارسایی قلبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیومارکرهای پروتئومیک نارسایی قلبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله فاکتورهای رشد فیبروبلاستی شبه هورمونی و تنظیم متابولیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای رشد فیبروبلاستی شبه هورمونی و تنظیم متابولیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله محل های سنتز، بیوشیمی و نقش کاربردی مواد فرار گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محل های سنتز، بیوشیمی و نقش کاربردی مواد فرار گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله کاربرد ریزسیال شناسی در زیست شناسی سلول های بنیادی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کاربرد ریزسیال شناسی در زیست شناسی سلول های بنیادی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله وراثت تمایز ایزوتوپ های کربن در گندم نان (گندم نان L) - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20