مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازاریابی و صادرات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازاریابی و صادرات
ترجمه مقاله تاثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی SMEها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر صادرات بر انتخاب بدهی مالی SMEها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر قابلیت های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارتباط تجربی بین پراکندگی صادرات و عملکرد صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط تجربی بین پراکندگی صادرات و عملکرد صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله بررسی چگونگی ثبات فرضیه رشد ناشی از صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی چگونگی ثبات فرضیه رشد ناشی از صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش قیمت های انرژی در توسعه بخش صنعت و صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل موثر بر شدت صادرات در بازارهای در حال ظهور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تامین وجه صادرات در بخش ساخت و ساز بین المللی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اهرم مالی و کیفیت صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اهرم مالی و کیفیت صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله محدودیت های فیتوسنیتری آمریکا - نشریه امرالد

ترجمه مقاله محدودیت های فیتوسنیتری آمریکا - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله جهت بندی کارآفرینی و شدت صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جهت بندی کارآفرینی و شدت صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اشاعه فناوری بین‌المللی و رشد اقتصادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اشاعه فناوری بین‌المللی و رشد اقتصادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله شبکه ها ابزاری برای بازاریابی اجتماعی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله شبکه ها ابزاری برای بازاریابی اجتماعی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29