مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای الکترونیک دیجیتال

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستمهای الکترونیک دیجیتال
ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله لامپ های کم مصرف فلورسنت و تأثیر آنها بر کیفیت برق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش های دو بعدی برای زمانبندی/کلاک بندی مدارهای QCA - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله کاسکود تابیده بازچرخشی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاسکود تابیده بازچرخشی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شبیه سازی OLED های دارای لایه حمل الکترون قطبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی OLED های دارای لایه حمل الکترون قطبی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله معماری جمع کننده ترکیبی با بازدهی انرژی بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری جمع کننده ترکیبی با بازدهی انرژی بالا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

ترجمه مقاله محافظت از ریز شبکه با استفاده از رله های دیجیتال

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR 2 بیت بر سیکل و 400 MS/s با DAC مقاومتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR 2 بیت بر سیکل و 400 MS/s با DAC مقاومتی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله حذف نویز از سیگنال تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ

ترجمه مقاله حذف نویز از سیگنال تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21