مقالات ترجمه شده رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

لیست مقالات ترجمه شده رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
ترجمه مقاله مدل توزیع قطر برای راش همسال در دانمارک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل توزیع قطر برای راش همسال در دانمارک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدیریت پایدار جنگل استوایی

ترجمه مقاله مدیریت پایدار جنگل استوایی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

ترجمه مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تولید و ساخت پارتیکل برد - نشریه INIA

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد زیستی جنگل داری همسال در برابر غیر همسال

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل قطر رشد فردی درخت برای پایه های کاج برگ کوتاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای درک اثرات نویز بر حیات وحش

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18