مقالات ترجمه شده رشته تغییرات آب و هوایی اقلیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تغییرات آب و هوایی اقلیمی
ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی در زامبیا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مقایسه SDSM و LARS-WG از نظر شبیه سازی و ریزمقیاس نمایی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa - نشریه ASCE

ترجمه مقاله پیش بینی پیشرفته جریان با استفاده از NWSRFSa - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پیش بینی خشکسالی با روش مبتنی بر موجک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی خشکسالی با روش مبتنی بر موجک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تغییر اقلیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر اقلیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

ترجمه مقاله تغییر اقلیم و حوضه های آبریز رودخانه های جهان

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدل سازی عدم قطعیت های تغییر آب و هوا در مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی عدم قطعیت های تغییر آب و هوا در مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت غیرساختاری سیل با کاهش اثرات تغییر آب و هوا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14