مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

ترجمه مقاله تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد MEMS روان کننده ها و وسایل

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله ردیابی نقطه ماکزیمم توان آرایه PV تحت شرایط سایه جزئی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ردیابی نقطه ماکزیمم توان آرایه PV تحت شرایط سایه جزئی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثر جابجاشدگی شیار در طرح سلول خورشیدی GaAs و InGaP/GaAs بر سیلیسیم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اثر جابجاشدگی شیار در طرح سلول خورشیدی GaAs و InGaP/GaAs بر سیلیسیم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

ترجمه مقاله منطق چندتابعی قابل تنظیم مجدد در اتصالات P-N گرافین - نشریه ACM

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شبیه‌ سازی ترانزیستور با اثر میدان آلی با شبکه‌ عصبی مصنوعی

ترجمه مقاله شبیه‌ سازی ترانزیستور با اثر میدان آلی با شبکه‌ عصبی مصنوعی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله دستگاه CMOS‑MEMS IR مبتنی بر ترموکوپل های دو لایه ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله دستگاه CMOS‑MEMS IR مبتنی بر ترموکوپل های دو لایه ای - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله کنترل دینامیک توان راکتیو ریز شبکه ها در مد جزیره ای - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل دینامیک توان راکتیو ریز شبکه ها در مد جزیره ای - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بهره برداری جهت آنتن در معماری NOC بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهره برداری جهت آنتن در معماری NOC بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21