مقاله با پاورپوینت مدیریت

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مدیریت
ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازاریابی در یک دنیای دیجیتالی داده-محور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر مکان کنترل بر استرس کار و رضایت شغلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر عوامل رفتاری بر نیت مالکان شرکت های کوچک و متوسط - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مطالعه نسبی هوش هیجانی در یادگیری خودمحور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه نسبی هوش هیجانی در یادگیری خودمحور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ویژگی های بهداشتی درک شده در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های بهداشتی درک شده در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اشتراک هیات مدیره بر عملکرد شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و راهبرد های مدیریت جهانی منابع انسانی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ساختار بازار و هزینه سرمایه - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خطا در حسابداری و ارزش اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پایداری درآمد، شرایط اقتصادی و اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10