مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
ترجمه مقاله تعامل بین اقتصاد سنجی، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های آماری

ترجمه مقاله تعامل بین اقتصاد سنجی، سیستم های اطلاعاتی و زیرساخت های آماری

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت مالی و سیستم های تصمیم گیری سازمانی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت مالی و سیستم های تصمیم گیری سازمانی - نشریه هینداوی

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله بررسی نقش میانجی شیوه های مدیریت دانش در پایداری شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی نقش میانجی شیوه های مدیریت دانش در پایداری شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کار کردن با وجود سیستم های اطلاعاتی ناکافی در محل کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کار کردن با وجود سیستم های اطلاعاتی ناکافی در محل کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مدل نگهداری و پشتیبانی در چرخه عمر سیستم های ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل نگهداری و پشتیبانی در چرخه عمر سیستم های ERP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی در محیط نظامی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی در محیط نظامی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله استفاده از کلان داده برای مزیت رقابتی شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از کلان داده برای مزیت رقابتی شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7