مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری
ترجمه مقاله روش های جدید در انشعاب، ادغام و تقاطع بزرگراه های آلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های جدید در انشعاب، ادغام و تقاطع بزرگراه های آلمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنالیز عملیاتی تنگراه های رمپ خروجی آزادراه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز عملیاتی تنگراه های رمپ خروجی آزادراه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله فاکتورهای انسانی در حمایت از راه آهن موفق - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله SCC پرکننده مکانی آب بندی شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله SCC پرکننده مکانی آب بندی شده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله مدلی برای تعمیرات و نگهداری همزمان المان‌های پل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلی برای تعمیرات و نگهداری همزمان المان‌های پل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله استفاده از ضایعات پلاستیک در جاده سازی

ترجمه مقاله استفاده از ضایعات پلاستیک در جاده سازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8