مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی
ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

ترجمه مقاله ریشه مویین و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک گیاهان - وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

ترجمه مقاله پاتوژنز نماتد و مقاومت در گیاهان - نشریه ASPB

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تخمریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

نشریه ترجمه مقاله بررسی باکتری Bacillus thuringiensis در برزیل - نشریه SciELO

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هورمون جوانی و حملات زنبور عسل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کشت بافت و تکثیر یک گیاه درمنه دشتی ضد مالاریا

ترجمه مقاله کشت بافت و تکثیر یک گیاه درمنه دشتی ضد مالاریا

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo و مهار رشد تومور با زردچوبه

ترجمه مقاله القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo و مهار رشد تومور با زردچوبه

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23