مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی
ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله سرکوب Meloidogyne hapla و خسارت آن بر رشد کاهو - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بررسی گیاه OROBANCHE FOETIDA POIR

دانلود ترجمه مقاله بررسی گیاه OROBANCHE FOETIDA POIR

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

دانلود ترجمه مقاله پیامد حشره کش های مورد استفاده برای کنترل موریانه در خاک

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37
دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات

دانلود ترجمه مقاله بررسی تغییرات جمعیت و پراکنش فضایی بالشتک مر کبات

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 11