دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه

دانلود ترجمه مقاله نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقش سیتوکینین و اکسین در شکل دهی معماری ریشه: تنظیم تفکیک آوندی، آغاز ریشۀ جانبی، چیرگی رأسی ریشه و جاذبه گرایی ریشه
عنوان انگلیسی
Role of Cytokinin and Auxin in Shaping Root Architecture: Regulating Vascular Differentiation, Lateral Root Initiation, Root Apical Dominance and Root Gravitropism
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2006
نشریه
aob
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۵۹
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
گیاه پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی
مجله
Annals of Botany
دانشگاه
گروه علوم گیاهی، دانشگاه تل آویو، اسرائیل
کلمات کلیدی
ریشه های اکتسابی، چیرگی رأسی، آرابیدوپسیس تالیانا، اکسین، سیتوکینن، اتیلن، آغاز ریشۀجانبی، معماری ریشه، جاذبه گرایی ریشه، تفکیک آوندی.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تنظیم تفکیک آوندی در ریشه ها
کنترل آغاز ریشۀ جانبی- یک فرضیۀ جدید
چیرگی رأسی ریشه وابسته به سیتوکینن
تنظیم جاذبه گرایی ریشه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background and Aims Development and architecture of plant roots are regulated by phytohormones. Cytokinin (CK), synthesized in the root cap, promotes cytokinesis, vascular cambium sensitivity, vascular differentiation and root apical dominance. Auxin (indole-3-acetic acid, IAA), produced in young shoot organs, promotes root development and induces vascular differentiation. Both IAA and CK regulate root gravitropism. The aims of this study were to analyse the hormonal mechanisms that induce the root’s primary vascular system, explain how differentiating-protoxylem vessels promote lateral root initiation, propose the concept of CK-dependent root apical dominance, and visualize the CK and IAA regulation of root gravitropiosm.  Key Issues The hormonal analysis and proposed mechanisms yield new insights and extend previous concepts: how the radial pattern of the root protoxylem vs. protophloem strands is induced by alternating polar streams of high IAA vs. low IAA concentrations, respectively; how differentiating-protoxylem vessel elements stimulate lateral root initiation by auxin–ethylene–auxin signalling; and how root apical dominance is regulated by the rootcap-synthesized CK, which gives priority to the primary root in competition with its own lateral roots.  Conclusions CK and IAA are key hormones that regulate root development, its vascular differentiation and root gravitropism; these two hormones, together with ethylene, regulate lateral root initiation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

زمینه و اهداف نمو ومعماری ریشه های گیاه توسط فیتوکروم ها تنظم می شوند.سیتوکینن(CK) که در کلاهک ریشه سنتز میشود،باعث پیشبرد سیتوکینسیس،حساسیت تبادل آوندی، تفکیک آوندی و چیرگی رأسی ریشه می شود.اکسین(ایندول-۳-استیک اسید، IAA)، که اندام های شاخۀجوان تولید میشود،رشد ونمو ریشه را پیش میبرد وباعث تفکیک آوندی میشود. IAA و CK هر دو در تنظیم جاذبه گرایی ریشه نقش دارند.
در این مطالعه به تجزیه و تحلیل مکانیسم های هورمونی که سیستم آوندی اصلی ریشه را تحریک می کنند خواهیم پرداخت و چگونگی پیشرقت آغاز ریشۀ جانبی توسط آوندهای پروتوگزیلم تفکیک کننده را توضیح خواهیم داد و در مورد مفهوم چیرگی رأسی ریشه ایی وابسته به CK مطالبی را خواهیم گفت و تنظیم CK و IAA جاذبه گرایی ریشه را ترسیم خواهیم کرد.
موضوعات کلیدی تجزیه و تحلیل هورمونی و مکانیسم های پیشنهادی دیدگاههای جدید در اختیار ما قرار می دهد و مفهومات قبلی را بسط می دهد:شکل رادیال پروتوگزیلم ریشه در برابر رشته های پروتوفلوئم به ترتیب در اثر تغییر جریان قطبی IAA بال در برابر غلظت کم IAA چگونه القا میشود؛عناصر آوند پروتوگزیلم تفکیک کننده آغاز ریشۀ جانبی توسط نشانه دهی اکسین-اتیلن-اکسین راچگونه تحریک میکند؛و چیرگی رأسی ریشه چگونه توسط CK سنتز شده با کلاهک ریشه تنظیم میشود. CK باعث میشود که ریشۀ اصلی در رقابت با ریشه های جانبی خود برتری و حق رجحان داشته باشد.

نتیجه گیری CKو IAA هورمون های کلیدی هستند که نمو ریشه ۀ تفکیک آوندی آن و جاذبه گراییریشه را تنظیم کند؛ این دو هورمون به همراه اتیلن آغاز ریشۀ جانبی را تنظیم می کنند.


بدون دیدگاه