مقالات ترجمه شده رشته هوش ماشین و رباتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته هوش ماشین و رباتیک
ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل بازوی ربات با استفاده از شبکه های عصبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کنترل کننده PID مبتنی بر PSO برای کوادروتور با سنسور مجازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل کننده PID مبتنی بر PSO برای کوادروتور با سنسور مجازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش غیر مستقیم فرگشتی برای حل مساله برنامه ریزی حرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله دست آوردها و موضوعات بدون پاسخ در مورد جاسازی حسگرهای لمسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله دست آوردها و موضوعات بدون پاسخ در مورد جاسازی حسگرهای لمسی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله روش شناسی کنترل برای ربات های استخوان بندی خارجی بالاتنه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش شناسی کنترل برای ربات های استخوان بندی خارجی بالاتنه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ترکیب داده های چند سنسوره با استفاده از شبکه عصبی المان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب داده های چند سنسوره با استفاده از شبکه عصبی المان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی بیومکانیکی اگزو اسکلتون اندام تحتانی برکلی (BLEEX) - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله الگوریتم انرژی هوشمند برای شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم انرژی هوشمند برای شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله سیستم صرفه جویی توان هوشمند مبتنی بر ARM برای اتوماسیون خانگی

ترجمه مقاله سیستم صرفه جویی توان هوشمند مبتنی بر ARM برای اتوماسیون خانگی

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ملاحظات تحمل خطا برای AUV های مقاوم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شبکه های پرواز موقت (FANETs) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های پرواز موقت (FANETs) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله موقعیت یابی وسایل هدایت شونده اتوماتیک در یک طرح حلقه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موقعیت یابی وسایل هدایت شونده اتوماتیک در یک طرح حلقه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17