مقالات ترجمه شده رشته مهندسی بافت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی بافت
ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله فوم سبز، فوم مشکی یا گاز برای NWPT

ترجمه مقاله فوم سبز، فوم مشکی یا گاز برای NWPT

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

ترجمه مقاله رسوب کلسیم در تصلب پوستی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیشرفت در صنعت مهندسی بافت و سلول های بنیادی

ترجمه مقاله پیشرفت در صنعت مهندسی بافت و سلول های بنیادی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پروتکل بهینه سازی شده برای استخراج پروتئین از بافت پستان - نشریه Sage

ترجمه مقاله پروتکل بهینه سازی شده برای استخراج پروتئین از بافت پستان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کیتوزان و مشتقات آن برای کاربردهای مهندسی بافت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیتوزان و مشتقات آن برای کاربردهای مهندسی بافت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله مهندسی بافت عروقی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مهندسی بافت عروقی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت - نشریه MDPI

ترجمه مقاله استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان - نشریه ASME

ترجمه مقاله پیوند PCL/پوسته تخم مرغ برای ترمیم و بازسازی استخوان - نشریه ASME

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ترکیب هیدروکسی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت های محکم

ترجمه مقاله ترکیب هیدروکسی آپاتیت کلاژن برای ترمیم بافت های محکم

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 22