مقالات ترجمه شده رشته فناوری های انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فناوری های انرژی
ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی بهینه ریزشبکه های مبنی برCHP : بهینه سازی چندهدفه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هزینه های ادغام کوتاه مدت انرژی های تجدیدپذیر متغیر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 62
ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تحلیل اجرای پروژه های انرژی تجدیدپذیر در روسیه - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تولید برق با نیروی انسانی به عنوان یک منبع تجدید پذیر - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تولید برق با نیروی انسانی به عنوان یک منبع تجدید پذیر - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی زمان بندی کوتاه مدت برای هاب مبتنی بر انرژی باد - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل شبکه عصبی جهت برآورد تابش سراسری خورشید در سطح افقی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8