تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 28,800 تومان
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16