ترجمه مقاله رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ

ترجمه مقاله رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ
عنوان انگلیسی
A NEW APPROACH FOR THE CHOICE OF MOTOR AND TRANSMISSION IN MECHATRONIC APPLICATIONS
صفحات مقاله فارسی
50
صفحات مقاله انگلیسی
63
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5497
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک، طراحی کاربردی، مکانیک خودرو، سیستم محرکه خودرو و ساخت و تولید
مجله
پلی تکنیک میلان - POLITECNICO DI MILANO
دانشگاه
دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک
کلمات کلیدی
موتورهای مغناطیس دائمی (PM)، محدوده کاری وظیفه مستمر، نسبت انتقال، تلفات جریان گردابی، تلفات پسماند، تلفات آهن، تلفات مکانیکی، نرم افزار MATLAB
فهرست مطالب
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل 1: مقدمه ای بر رهیافت مرسوم
1.1: طرح سیستم حرکتی
1-2: ویژگی های موتور
1-3: نامساوی های قیدی درخلال کار
1-3-1: سرعت حدی
1-3-2: حدود وظیفه مستمر
1-3-3: حد دینامیکی
1-3-4: نتایج نامساوی های قیدی
1-4: ویژگی های انتقال
1-5: مشخصات بار
1-6: معیار امکان پذیری
فصل 2: تلفات در موتورهای بدون جاروبک
2-1: تلفات ژول بیرونی
2-2: تلفات پسماند
2-3: تلفات جریان گردابی
2-4: تلفات مکانیکی
2-5: آزمایشات
2-5-1: آزمایش مقاومت
2-5-2: آزمایش EMF
2-5-3: آزمایش گشتاور
فصل 3: رهیافت جدید
3-1: منحنی عملکرد موتور
3-2: حد گشتاور و نامساوی ها
3-3: حل پارامترها
3-3-1: حل M_lim
3-3-2: حل M_h، r_e و w
3-4: نمایش در صفحه ω_m-M_m
3-5: نمایش بار نقطه ای
3-6: اثر نسبت انتقال
فصل 4: انتخاب موتور و انتقال
4-1: مقادیر متناظر از پارامترها
4-2: محاسبات و نتایج در متلب
4-2-1: موقعیت، سرعت و شتاب بار
4-2-2: گشتاور بار
4-2-3: حل ریاضیاتی M_h، r_e و w
4-2-4: حل ریاضیاتی M_(m,rms) و نسبت انتقال
فصل 5: نتایج و مباحثات
اختصارات
منابع اینترنت
سپاسگذاری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main objective of the paper is to present a model for choosing proper motor and transmission under predicted periodic load taking into account the iron losses and mechanical losses. In PM machines, iron losses form a significant fraction of the total loss partly due to the non-sinusoidal flux density distribution. This paper presents a set of improved approximate models for the prediction of iron losses. Mechanical losses form another significant fraction of the total loss both in low-speed motors and high-speed motors. In this paper, general methods of predicting iron losses and mechanical losses are presented. Continuous duty working range and dynamic working range are the two main working ranges of the PM brushless motors. In this paper available transmission ratios are defined as the interval between the intersections of the continuous duty limit curve and the performance curve of the motor. In the conventional approach the limit torque is constant, which is the rated torque at the maximum angular speed of the motor. Eddy current loss and hysteresis loss will be studied and evaluated in the new approach in order to calculate the limit torque at each angular speed. The limit torques are no longer constant but decrease as the angular speed increases. Based on the analyzed parameters, the transmission ratio is calculated by an analysis software Matlab. The results obtained from the proposed approach are compared with those using conventional approach. The features of the proposed approach suggest a candidate method for evaluating the torque limits since it considers iron losses and mechanical losses, which affects the efficiency vary with the angular speed of motors in high speed mode. Safer and more beneficial solutions are proposed in this approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف اصلی این مقاله ارائه یک مدل برای انتخاب موتور مناسب و انتقال تحت بار تناوبی پیش بینی شده با درنظر گرفتن تلفات آهن و تلفات مکانیکی می باشد.
در ماشین های PM، تلفات آهن کسر قابل توجهی از تلفات کل را که عموما ناشی از توزیع چگالی شار غیرسینوسی می باشد، تشکیل می دهند. این مقاله مجموعه ای از مدل های تقریبی پیشرفته را برای پیش بینی تلفات آهن ارائه می کند. تلفات آهن بخش چشمگیر دیگری نیز از تلفات کل در موتورهای سرعت پایین و موتورهای سرعت بالا را تشکیل می دهند. در این مقاله، روش های کلی پیش بینی تلفات آهن و تلفات مکانیکی ارائه شده است.
محدوده کاری وظیفه مستمر و محدوده کاری دینامیکی دو محدوده کاری مهم از موتورهای بدون جاروبک PM می باشند. در این مقاله نسبت های انتقال موجود به عنوان بازه مکانی بین تقاطع های منحنی حد وظیفه مستمر و منحنی عملکرد موتور تعریف می شود. در رهیافت مرسوم گشتاور حدی، که گشتاور مجاز در سرعت زاویه ای بیشینه موتور است، ثابت می باشد. تلفات جریان گردابی و تلفات پسماند در رهیافت جدید به منظور محاسبه گشتاور حدی در هر سرعت زاویه ای مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. براساس پارامترهای تحلیل شده، نسبت انتقال با نرم افزار تحلیل متلب (MATLAB) محاسبه شده است. نتایج بدست آمده از رهیافت پیشنهادی با مواردی که از رهیافت مرسوم استفاده می شود، مقایسه شده است.
ویژگی های رهیافت پیشنهادی (رهیافت جدید) یک روش نمونه ای برای ارزیابی حدود گشتاور پیشنهاد می دهد، چون تلفات آهن و تلفات مکانیکی را دربر می گیرد، که بر تغییرات راندمان با سرعت زاویه ای موتورها در مد سرعت بالا تاثیر می گذارد. جواب های ایمن تر و بسیار سودمند در این رهیافت ارائه می شوند.

بدون دیدگاه