مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید
ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

ترجمه مقاله مدل سازی مبتنی بر توزیع گاوسی برای پیش بینی عمق برش پروفیل های کرف

 • مبلغ: ۹۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر جریان جوشکاری بر خصوصیات مکانیکی مفاصل فولادی نرم - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اعتماد نسبت به خودروهای بی سرنشین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی SRM مبتنی بر بهینه سازی چند منظوره زیرفضای دنباله - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر کاربردهای ربات در صنعت خودروسازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

ترجمه مقاله طراحی ماشین رشته پیچی سه محوری قابل حمل با سیستم کنترل ارزان

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خستگی پره ها و پروانه ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی شکست در شاتون برای موتورهای احتراق داخلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ناهمسانگردی بر کشش عمیق TWB فولاد کم کربن و دوفازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولاد TRIP - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کنترل فضای حالت بهینه در موتور توربین گازی - نشریه ASTM

ترجمه مقاله کنترل فضای حالت بهینه در موتور توربین گازی - نشریه ASTM

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15