مقالات ترجمه شده رشته رفتار حرکتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته رفتار حرکتی
ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های روان سنجی آزمون رشد حرکتی درشت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یادگیری حرکتی یک تکلیف تعادلی پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری حرکتی یک تکلیف تعادلی پویا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر محیط آبی بر روی کنترل نوسان وضعی ( پوسچرال) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر محیط آبی بر روی کنترل نوسان وضعی ( پوسچرال) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان

ترجمه مقاله مدل دوم مجموعه ارزیابی حرکت در کودکان

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله واحد اندازه گیری اینرسی و آنالیز بیومکانیکی شنا کردن

ترجمه مقاله واحد اندازه گیری اینرسی و آنالیز بیومکانیکی شنا کردن

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بیومکانیک پویای قوزک پا و پا در حالت نرمال راه رفتن و دویدن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نمرات ترکیبی برای آنالیز مکانیکی حرکت دوی سرعت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمرات ترکیبی برای آنالیز مکانیکی حرکت دوی سرعت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 18