تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته رباتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته رباتیک

مبلغ: 45,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 33 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 23