مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکت

ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله حاکمیت شرکت حسابرسی

ترجمه مقاله حاکمیت شرکت حسابرسی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله نوع حسابرس خارجی، اقلام تعهدی و واکنش های سرمایه گذاران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله نوع حسابرس خارجی، اقلام تعهدی و واکنش های سرمایه گذاران - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی تاخیر - نشریه وایلی

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده گزارش حسابرسی تاخیر - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله بازارها، حق الزحمه ها و تولید حسابرسی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله بازارها، حق الزحمه ها و تولید حسابرسی - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 73
صفحات فارسی: 70
ترجمه مقاله فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فساد محلی و نگهداشت دارایی های نقدی شرکت های بزرگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله سنجش خصوصیات کمیته حسابرسی و جریان های نقدی آزاد

ترجمه مقاله سنجش خصوصیات کمیته حسابرسی و جریان های نقدی آزاد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله فشار زمانی حسابرسی و کیفیت سود: بررسی فایلینگ های شتابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فشار زمانی حسابرسی و کیفیت سود: بررسی فایلینگ های شتابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله کارایی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله کارایی هیئت مدیره و هزینه های حسابرسی شرکت ها - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر پیچیدگی اطلاعات در شکست حسابرسی ناشی از تقلب شرکتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 40