مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

ترجمه مقاله یک تحلیل انتقادی از کلاهبرداری بانک ملی پنجاب و پیامدهای آن

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پیش بینی گزارش حسابرسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیش بینی گزارش حسابرسی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تصمیمات مربوط به نگرانی برای مشتریان ورشکسته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تصمیمات مربوط به نگرانی برای مشتریان ورشکسته - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیلگران مالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله اصول نظارت تحلیلی برای اطمینان مستمر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اصول نظارت تحلیلی برای اطمینان مستمر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله امکان پذیری و اقتصاد ضمانت مستمر - نشریه امرالد

ترجمه مقاله امکان پذیری و اقتصاد ضمانت مستمر - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و ویژگی های پیش بینی درآمد مدیریت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی و ویژگی های پیش بینی درآمد مدیریت - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی - سایر

ترجمه مقاله پیوند اقتصادی، حمایت از حسابرس و کیفیت حسابرسی - سایر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله رابطه بین تلاش های حسابرسی و تحریفات گزارش‌‌ مالی

ترجمه مقاله رابطه بین تلاش های حسابرسی و تحریفات گزارش‌‌ مالی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله SOX 404، تلاش حسابرس و جلوگیری از تخلفات گزارش مالی

ترجمه مقاله SOX 404، تلاش حسابرس و جلوگیری از تخلفات گزارش مالی

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

ترجمه مقاله کسب و کار در ابرها: پرسش های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی و امنیت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39