مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود دهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود دهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 48
ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی، فاینانس بدهی و مدیریت درآمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت حسابرسی، فاینانس بدهی و مدیریت درآمد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 48
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله نقش حسابرسی در مبارزه با فساد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش حسابرسی در مبارزه با فساد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE

ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رابطه بین هیات مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین هیات مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 47
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله آیا جنسیت روی کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آیا جنسیت روی کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار است؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش هیئت مدیره و کمیته‌ حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 48
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر افشاگری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر افشاگری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ساختار و قضاوت حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی

ترجمه مقاله ساختار و قضاوت حرفه ای در برنامه ریزی حسابرسی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مهارت و کاردانی مالی کمیته حسابرسی، جنسیت و مدیریت درآمد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله محیط کار مشتری و حسابرسی شرکت - نشریه AAAJournals

ترجمه مقاله محیط کار مشتری و حسابرسی شرکت - نشریه AAAJournals

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 54
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله بازتاب هایی در تحقیقات حسابداری بین رشته ای - نشریه امرالد

ترجمه مقاله بازتاب هایی در تحقیقات حسابداری بین رشته ای - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله متحرک سازی درآمد و دستکاری درآمد - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله متحرک سازی درآمد و دستکاری درآمد - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 32