مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی
ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله جنسیت، سیاست، اصول سیاسی و کار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله رشد مثبت جوانان در ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعدد فرهنگی در ارتباطات مردم آسیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

ترجمه مقاله نقش جنسیت و تحصیلات در نگرش والدین نسبت به عقب ماندگی ذهنی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجربه‌ مربیان مهدکودک از گزارش کودک آزاری در تایوان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله عشق و ازدواج از دیدگاه نظریه های جامعه شناسی

ترجمه مقاله عشق و ازدواج از دیدگاه نظریه های جامعه شناسی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله پیشرفت زنان در روزنامه نگاری

ترجمه مقاله پیشرفت زنان در روزنامه نگاری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی

ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بررسی افکار عمومی بر اساس فیزیک اجتماعی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی افکار عمومی بر اساس فیزیک اجتماعی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

ترجمه مقاله ارتباط دادن ارتجاع به رهبری خوب

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مصونیت قانونی برای زندگی مشترک در لهستان

ترجمه مقاله مصونیت قانونی برای زندگی مشترک در لهستان

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اثرات منفی فقر و ناامنی غذایی بر رشد کودک

ترجمه مقاله اثرات منفی فقر و ناامنی غذایی بر رشد کودک

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تابو و پوشش مباحث بیولوژیکی در کتاب درسی جرم شناسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تابو و پوشش مباحث بیولوژیکی در کتاب درسی جرم شناسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

ترجمه مقاله بررسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21