مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی
ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله ارزیابی تجربی مفهوم بوروکراسی - نشریه JSTOR

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1963
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله ورود رویکردهای کمی و کیفی به فرایند تحقیق - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین دلبستگی به مکان و تحرک - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین دلبستگی به مکان و تحرک - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 38