مقالات ترجمه شده رشته تولید صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تولید صنعتی
ترجمه مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین برای هدایت عملکرد شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین برای هدایت عملکرد شرکت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین و اقتصاد دایره ای: مروری بر تحقیقات فعلی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیاده سازی تولید ناب: سبک های رهبری و متغیرهای زمینه ای - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی چرخه عمر محیطی تولید کاربید سیمانی (WC-Co) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تازگی محصول و عملکرد محصول در سرمایه گذاری های جدید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب مواد دکوراسیون سبز تحت ویژگیهای محیط داخلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی

ترجمه مقاله مدل تولید در سطح جهانی و شاخص های عملکرد عملیاتی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی

ترجمه مقاله درک استراتژی محصولات بین المللی در شرکت های چند ملیتی

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28