مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوتکنولوژی
ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

ترجمه مقاله سازگاری در جمعیت های میکروبی طبیعی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

ترجمه مقاله زندگی میکروبی بر روی سطوح با بیوفیلم ها

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

ترجمه مقاله گردآوری کپسیدهای ویروس فلج حاد اسرائیلی نوترکیب - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

دانلود ترجمه مقاله فرآیند توسعه داروی جدید

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14